Social media day 2018 Roma: social media day Roma in pizzeria Doppiozero

Social media day 2018 Roma: social media day Roma in pizzeria Doppiozero. Lezione + cena = 30 Euro